W świecie urody, mody i showbiznesu...

Majówka z NAVITEL

0 8

Regulamin konkursu „Majówka z NAVITEL”

Navitel-konkurs (4)#1

1.Organizatorem konkursu jest portal www.beautyshow.pl

2.Adres elektroniczny Konkursu: beautyshow@beautyshow.pl

3.Adres pocztowy Konkursu: ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

#2

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20.04.2017 do 26.06.2017. Pięć osób, które zdaniem jury, udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdzie wybierasz się na majówkę i dlaczego?”, otrzymają vouchery na nawigację NAVITEL.

2.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.

4.Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

5.Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.

6.Zasady konkursu obowiązują na fanpage?u beautyshow.pl

7.Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: beautyshow@beautyshow.pl.

#3

1.Nagrodą w konkursie jest pięć voucherów na nawigację NAVITEL z dożywotnią licencją z mapą Polski, każdy o wartości 49,99 zł.

2.Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 5 użytkowników, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi.

3.Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.

4.Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5.Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna.

7.Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8.Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

#4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

#5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.