Regulamin konkursu Zabieg odmładzający na Mikołajki

0

1

 1. Organizatorem konkursu jest portal www.beautyshow.pl
 2. Adres elektroniczny Konkursu: beautyshow@beautyshow.pl
 3. Adres pocztowy Konkursu: ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 30.11.2017 do 06.12.2017. Trzy osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie: Co sprawia, że czuję się młodsza?,otrzymają voucher na bezpłatny zabieg odmładzający twarzy z gabinecie w Warszawie.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zabieg przewidziany jest dla osób 35+ . Przeciwskazaniem do wykonania zabiegu jest ciąża, choroby nowotworowe, karmienie piersią.
 3. Vouchery są ważne od 7.12.2017 do 29.12.2017 roku.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. Zm.) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 6. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 7. Zasady konkursu obowiązują na fanpageu beautyshow.pl.
 8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: beautyshow@beautyshow.pl.

3

 1. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery na zabieg odmładzający wykonany w Beauty Style Club Mokotów http://www.bscmokotow.pl/

 

 1. Po zakończonym konkursie jury wybierze 3 osoby, które udzieliły najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Lista Laureatów zostanie przesłana do fundatora voucherów w celu umówienia terminu zabiegu, w ciągu 2 dni roboczych od daty rozwiązania konkursu.
 3. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
 4. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 6. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 7. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Konkurs

Leave A Reply

Your email address will not be published.