W świecie urody, mody i showbiznesu...

Konkurs „Święta z Seaweex”

0 5

Seaweex-konkursRegulamin konkursu „Święta z Seaweex”:

1

 1. Organizatorem konkursu jest portal www.beautyshow.pl
 2. Adres elektroniczny Konkursu: beautyshow@beautyshow.pl
 3. Adres pocztowy Konkursu: ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 12.12.2016 do 18.12.2016. Trzy najbardziej aktywne na funpage osoby otrzymają po 1 serum My Desire marki Seaweex.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 6. Zasady konkursu obowiązują na fanpage?u beautyshow.pl
 7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: beautyshow@beautyshow.pl.

3

 1. Nagrodą w konkursie są 3 sztuki serum My Desire marki Seaweex.
 2. Po zakończonym konkursie komisja wybierze 3 użytkowników, którzy uzbierają najwięcej punktów za aktywność na fanpage?u beautyshow.pl i Seaweex w czasie trwania konkursu.

1 pkt.  1 polubienie na Facebooku

2 pkt. 1 komentarz

3 pkt.  1 udostępnienie posta

 1. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.
 2. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
 3. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 5. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 6. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.