Regulamin konkursu Hean – wygraj 1 z 5-ciu zestawów kosmetyków

0

Regulamin konkursu Hean

§ 1 1. Organizatorem Konkursu jest portal BeautySHOW.pl 2. Adres elektroniczny Konkursu: konkursy@beautyshow.pl 3. Adres pocztowy Konkursu: ul. Rakietników 29/10, 02-495 Warszawa. Konkurs organizowany jest na portalu BeautySHOW.

§ 2 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 02.08 do 05.08 .

2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż 05.08.2012 r., wyślą pod wskazany adres e-mail odpowiedź na pytanie zadane na portalu www.BeautySHOW.pl. Decyduje data otrzymania odpowiedz wraz ze swoimi danymi ? imieniem i nazwiskiem oraz swój nick z Facebooka. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które dołączą do strony BeautySHOW.pl na Facebooku, klikając przycisk ?Lubię to? oraz udostępniły na swojej tablicy wpis dotyczacy pytania konkursowego.

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie strony organizatora na portalu Facebook, udostępnienie  wpisu o konkursie na swoim profilu na Facebooku oraz wysłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie.

5. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/?) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalu.

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

7. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.

8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: konkursy@beautyshow.pl.

§ 3 1. Spośród nadesłanych projektów zostanie przyznanych 5 zestawów kosmetyków marki Hean (po 3 produkty – lakier  szminka w wybranym przez redakcje kolorze lub cień do powiek). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o podobnej wartości.

2. Komisja zbierze się i wylosuje laureatów w ciągu tygodnia od dnia upływu terminu nadsyłania odpowiedzi (wskazanego wyżej w §2 ust.1.).

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu – www.BeautySHOW.pl  oraz na profilu portalu na Facebook.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna.

7. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursu, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 4 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

§ 5 W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.